KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Target Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi), işlem güvenliği(IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları) ve müşteri işlem(mesajınız) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

İnternet sitemizin “İletişim” bölümünde yer alan formun doldurulması aracılığıyla toplanan kimlik, iletişim ve müşteri işlem, işlem güvenliği kişisel verileriniz; talep ve şikayet sürecinin yürütülmesi, müşteri desteğinin/memnuniyetinin sağlanması, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik yöntemlerle işlenecektir.

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem güvenliği verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yurt içinde yer alan hizmet tedarikçilerimiz ile; bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak ilgili mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinin yürütülmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak hukuk bürosu ile paylaşılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Target Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. B Blok No:12 A/184 Esenler /İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@targetbilisim.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@targetbilisim.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla targetbilisim@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.