KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca görsel ve işitsel kayıt kişisel verileriniz(kamera kayıtları), veri sorumlusu olarak Target Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Target Bilişim”) tarafından fiziksel mekan güvenliğinin temini, Target Bilişim’de çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi), denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi(müşterilerimizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş denetim ve güvenliğinin temin edilmesi) acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olan kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Target Bilişim’in meşru menfaatleri için işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, gerekmesi halinde ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet sağlayıcılarımıza (hukuki, mali, denetim) ve Target Bilişim adına kişisel veri işleyen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Target Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. B Blok No:12 A/184 Esenler /İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@targetbilisim.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@targetbilisim.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla targetbilisim@hs03kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz Target Bilişim tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Target Bilişim kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.